Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná priemyselná škola drevárska
Adresa školyBardejovská 24, 080 06 Prešov
Telefón+421 51 7463311
E-mailsekretariat@sps-po.vucpo.sk
WWW stránkaspsdrevpo.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Kurej Jozef   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 187

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.B33 
I.C19 
I.N17 
II.B27 
II.C17 
III.B0 
III.C16 
IV.C0 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJCUJCSJČVČALDEJDEUEKLEKOELKETVETV/NABFTOFYZGEG
I.B2,9      1,76     2,27 
I.C3,53    2,05 1,89     2,21 
I.N3,6    2,24  2,76    2,76 
II.B2,89       2,5    2,5 
II.C3,35    2,29       2,35 
III.B3,33       2,44      
III.C3,75     2,6 2,25      
IV.C3,27       2,27      

TriedaGRSCHEINFKOCKAJKCJKNJKNJKRJMATMTENBVNASNEJOBN
I.B         2,152,61   1,55
I.C  1,68      2,582,32   1,21
I.N3,12 3,062,88     3,82     
II.B  2,11      2,752,75   1,82
II.C2 1,65      2,762,82   1,47
III.B  1,44      2,892,78   1,11
III.C2,73        33,18   1,5
IV.C2,18        2,82    1,82

TriedaOPODKOBOOVYPČOzPČOZPČOZnPČOZuPXARUJSJLSprSVSTNTTD
I.B 2,64 2,52     2,622,761,15   
I.C 2,26 1,84      3,631 1,42 
I.N        2,124,083,88    
II.B 2,39 2,5     2,563,391,29   
II.C 1,94 1,76      3,411   
III.B 1,44 2      32,11   
III.C 2,82 1,88      3,751,38   
IV.C 2,73 1,64      3,551   

TriedaTCKTECTDKTEVTČOzTČOZTČOZnTČOZuTHFUCTUSRUSPVKOVBNZIP
I.B 2,76 1,45         2,06 
I.C 2,42 1,05         1,58 
I.N 3,53 1,47        2,182,353
II.B 2,82 1,71           
II.C 2,76 1,38         2,47 
III.B 2,33 1,67       2,44   
III.C 3,19 1,25      2,8  2,55 
IV.C 3,18 1       1,55 2,55 

TriedaŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽkŽk
I.B               
I.C               
I.N               
II.B               
II.C               
III.B               
III.C               
IV.C               

TriedaŽkŽkŽkŽk
I.B    
I.C    
I.N    
II.B    
II.C    
III.B    
III.C    
IV.C    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.B33491910201
I.C19131500000
I.N17000017000
II.B270111600800
II.C17131300000
III.B000000000
III.C16031120030
IV.C000000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.B334870147,584670141,522006,06
I.C19117261,68117261,6800,00
I.N1700,0000,0000,00
II.B273063113,442913107,891505,56
II.C172234131,412223130,76110,65
III.B000,0000,0000,00
III.C162401150,062224139,0017711,06
IV.C000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB111(11/0)67,89%1150,91%11 344 3,0911
Praktická časť odbornej zložky 11(11/0)           
Slovenský jazyk a literatúra 11(11/0)47,17%1153,56%111235 3,0911
Teoretická časť odbornej zložky 11(11/0)    1361 2,6411

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 11(11/0)83   1,2711

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.B3355 H, 3370 H stolár, čalúnnik 
I.C3341 K, 8504 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce 
I.N3347 L drevárska a nábytkárska výroba 
II.B3355 H, 3370 H stolár, čalúnnik 
II.C3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
III.B3370 H čalúnnik 
III.C3341 K, 8504 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce 
IV.C3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina v hudbe16 Ing. Iveta TRNKOVÁ
Čalúnnický16 Mgr. Slavka ČVERHOVÁ
Drevársky10 Miroslav POLOM
Florbalový15 Mgr. Viera ŠEBEJ-KOVAĽOVÁ
Futbalový13 Mgr. Gabriel BÚRI
Literatúra vo výtvarnom umení16 PaedDr. Darina ADAMKOVIČOVÁ
Počítačová grafika v OP10 Ing. Kristína MIHŇÁKOVÁ
Posilňovací5 PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ
Sústružnícky9 František SALOKY
Šikovných rúk12 Mgr. Petronela PANČÁKOVÁ
Turisticko-cestovateľský0 Mgr. Viera ŠKVAREKOVÁ

Záver

Vypracoval: PhDr. Kurej Jozef

V Prešove, 10. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria