Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola 

      Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu. Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami, a pod.).

     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. 

    Do vzdelávacieho procesu vďaka nemu vstúpia digitálne triedy, ktoré budú predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu - prípravy na hodinu, samotného vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytovaný vzdelávací obsah je na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým ovládaním pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych prvkov.

     Vytvorený informačný systém ESVSRŠ bude slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti, žiakom a ich rodičom. Všetci používatelia sa budú do systému prihlasovať svojím používateľským menom a heslom a budú mať sprístupnený svoj upravený obsah tak v škole, ako aj v rámci domácej prípravy.

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifický cieľ projektu:

1.    modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

2.   implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

3.   prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

4.  vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Cieľová skupina:

  • pedagogickí pracovníci
  • externí odborníci
  • žiaci
  • rodičia

 

Projekt je financovaný  z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a realizuje sa v období 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.    

Termín plnenia:

september 2014 - jún 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria