Odbory

Odbory SPŠ

 

Študijné odbory SPŠ

 

Štvorročné študijné odbory:

 

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K:

 

             Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.

             Štúdium sa končí maturitnou skúškou, pričom absolventi získajú aj výučné listy. Naši najlepší absolventi môžu pokračovať ďalej v štúdiu na rôznych vysokých školách.

 

Umeleckoremeselné spracúvanie dreva 8504 K02:

zameranie na 02 rezbárske práce

              Absolvent študijného odboru umeleckoremeselné spracúvanie dreva sa stáva plne kvalifikovaným pracovníkom, ktorý je schopný vykonávať nasledovné činnosti, ako je vyrezávať rezbárskymi dlátami, brúsiť nástroje a náradie, obsluhovať základné drevoobrábacie stroje.Vie urobiť výtvarný návrh reliéfu, sochy, historického artifaktu, resp. iného rezbárskeho diela, určí potrebný materiál, pracovný postup a je schopný zrealizovať tento návrh. Dokáže urobiť kópiu historického artefaktu pre výstavné alebo iné účely, zvláda v plnom rozsahu požiadavky na reštaurátorské, konzervátorské práce a to tak v plastikách, mobíliách v interiéri aj v exterieri. Vie zhotoviť fotodokumentáciu a dokumentačnú správu reštaurátorskej a konzervátorskej práce.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou, pričom absolventi získajú aj výučné listy. Naši najlepší absolventi môžu pokračovať ďalej v štúdiu na rôznych vysokých školách.
 

 

 

 

Učebné odbory SPŠ

Trojročné učebné odbory:
 

 Čalúnnik 3370 H:

 

            Absolvent odboru čalúnnik si získava a osvojuje činnosti a pracovné návyky, ktoré súvisia s prípravou na spracovanie čalúnnických materiálov, jeho manipuláciou, ručným a strojovým spracovaním, dokončovaním a montážou, pri dodržaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiaci sa naučia robiť povrchové úpravy čalúnených výrobkov, naučia sa robiť zložité dekoračné práce spojené s výrobou interiérov a exteriérov, čalúnenie dverí a dopravných prostriedkov.

            Absolvent odboru čalúnnik je kvalifikovaný odborník schopný sa  uplatniť v oblasti výroby čalúneného nábytku v sériovej a individuálnej výrobe.

 

 

Stolár 3355 H: 

 

            Absolvent učebného odboru stolár je kvalifikovaný odborník, schopný uplatniť sa vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru.

          Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva a vie ich zhotoviť. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať a dáva mu predpoklady konať cieľavedome a rozhodne s právnymi normami spoločnosti.

 

Do všetkých študijných a učebných odborov prijímame chlapcov aj dievčatá.

 

Dvojročné nadstavbové štúdium

 

 Drevárska a nábytkárska výroba 3347 L:

 

         Tento študijný odbor je určený pre absolventov trojročných učebných odborov. Štúdium sa končí maturitnou skúškou. Najlepší absolventi môžu pokračovať v štúdiu na rôznych vysokých školách.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria