Maturita 2019

Organizácia maturitných skúšok

Zoznam vybraných maturitných predmetov žiakov: 

Maturitný rozpis ústnej formy - Zoznamy žiakov: 

Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov

Maturita 2019

 Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 - § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019:

12. marec 2019 (utorok)              SJL

13. marec 2019 (streda)               ANJ , RUJ

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2019.

Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ MS) sa bude konať: od 20. mája 2019 do 24. mája 2019

 Maturitné zadania ÚFIČ MS a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

 Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

1. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

a) účinné od 1. septembra 2016:

- nastavenie času administrácie testov EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 120 na 150 minút,

- nastavenie času administrácie PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 60 na 90 minút.

b) účinné od 1. septembra 2015:

- predĺženie času administrácie testov EČ MS:

- zo slovenského jazyka a literatúry z 90 na 100 minút

- z matematiky zo 120 na 150 minút 

2. Zmeny školského zákona:

a) účinné od 1. septembra 2015:

- umožňuje žiakom konať dobrovoľnú MS nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7),

- spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú MS z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie MS z daného predmetu (§ 88 odseky 1a2),

-  spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť MS po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§89 odseky 5 a 6).

b) účinné od 1. marca 2014:

- zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov. 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu MS ďalej vyplýva:

- žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,

- MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni,

- MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako  33% z celkového počtu bodov,

- žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Predmety MS:

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Teoretická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky

 

Školský koordinátor:    PaedDr. Zlatica Vitališová   

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria